Laishley Park, Punta Gorda
100 Nesbit Street.
Punta Gorda, Florida